Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych


UWAGA - wybierz odpowiedni szablon w sekcji 'Styl' dla dodanego artykułu

1. Definicje

 • kemo.pl - spółka pod firmą kemo.pl Tomasz Miłek, z siedzibą w Poznaniu os. Orła Białego 115/2, adres do korespondencji : 61-251 Poznań os. Orła Białego 115/2, NIP: PL 618-003 -11-68, Regon: 250804621.
 • Klient - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, nie będąca konsumentem w rozumieniu art.22 1 kodeksu cywilnego.
 • Umowa - zamówienie - zawierana pomiędzy Klientem a kemo.pl, w formie pisemnej lub za pomocą strony internetowej kemo.pl umowa na świadczenie usług internetowych
 • Usługa - Usługa świadczona:
  • bezpośrednio przez kemo.pl,
  • przez inny podmiot, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym celu przez kemo.pl,
  • przez inny podmiot, za pośrednictwem kemo.pl na podstawie umowy, z której wynika pełnomocnictwo udzielone w tym celu kemo.pl przez Klienta.
 • Regulamin Domen - niniejszy Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych
 • Dokument proforma - dokument wystawiany przez kemo.pl przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wniesienia.
 • Opłata (abonamentowa) - uiszczane z góry przez Klienta wynagrodzenie za wymienione w regulaminie Usługi świadczone w pewnym okresie.
 • Okres abonamentowy - okres świadczenia przez kemo.pl Usługi na rzecz Klienta, za który Klient uiszcza z góry wynagrodzenie, obejmujący zazwyczaj okres jednego roku licząc od dnia aktywowania Usługi.
 • Osoba trzecia - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której działanie, usługa lub pośrednictwo jest niezbędne w celu skorzystania z Usług kemo.pl.
 • Rejestrator domen - podmiot oferujący usługę rejestracji domen, zarządzający właściwym plikiem strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny.
 • Usługa rejestracji domeny - wskazana w treści Regulaminu usługa zarejestrowania na rzecz Klienta niepowtarzalnej Domeny internetowej, gdzie Klient pozostaje dysponentem Domeny, a Pełnomocnikiem reprezentującym Klienta wobec Rejestratora domen pozostaje kemo.pl.
 • Domena - unikalny w skali sieci Internet ciąg znaków alfanumerycznych, dostępnych do rejestracji, zawierający nazwę oraz rozszerzenie oferowane przez danego Rejestratora domen. Rejestrację domen globalnych prowadzą podmioty trzecie, na zasadach określonych w ICANN uniform Domain- Name Dispute - Resolution Policy, dostępnych pod adresem http;//www.icann.org/udrp.htm. Rejestrację domen polskich prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa lub partnerzy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).
 • Rejestracja domeny - umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy.

2. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne

 • Niniejszy Regulamin Domen stanowi załącznik każdej pisemnej umowy zawartej pomiędzy kemo.pl a Klientem.
 • Składając zamówienie i wnosząc opłatę Klient uznaje wszystkie punkty niniejszego regulaminu za obowiązujące.
 • Umowa zawierana jest na czas nieokreślony
 • Zapoznanie się z Regulaminem Domen jako integralną częścią łączącej strony umowy jest niezbędne - jakiekolwiek zachowania Klienta sprzeczne z treścią Regulaminu Domen będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu Domen oraz z obowiązujących przepisów prawa.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu Domen dotyczą wszystkich podmiotów korzystających z usług, niezależnie od tego czy korzystają oni z usług kemo.pl bezpośrednio, czy też przez podmioty współpracujące.
 • W przypadku pakietów łączonych, obejmujących usługi hostingowe i utrzymania domen, ma zastosowanie również Regulamin kemo.pl.

3. Usługi rejestracji domen

 • Złożenie Zamówienia może następować przez:
  • wypełnienie formularza internetowego na stronie internetowej kemo.pl : www.domeny.kemo.pl
  • ustne zlecenie czynności kemo.pl drogą telefoniczną,
  • przesłanie zlecenia listem e-mail. Złożenie Zamówienia wiąże się z zaakceptowaniem Regulaminu domen.
 • Złożenie przez Klienta zamówienia domeny internetowej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy kemo.pl a Klientem.
 • Na mocy umowy o rejestrację domeny zawartej poprzez złożenie Zamówienia, Klient udziela kemo.pl pełnomocnictwa do reprezentowania go przed Rejestratorem domen. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Klienta, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie Rejestratorowi jego danych osobowych. Jeżeli dany Rejestrator domen wymaga bezpośredniej rejestracji domeny przez Klienta, kemo.pl niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Informacje na ten temat dostępne są na stronach internetowych kemo.pl.
 • Rejestracja domeny następuje z chwilą uiszczenia przez Klienta Opłaty.
 • Kemo.pl stworzy możliwość rezerwacji Domeny (rezerwacji nazwy), tożsamą z Okresem próbnym, bez udostępnienia możliwości korzystania z Domeny w okresie trwania rezerwacji, przy czym możliwość taka jest uwarunkowana udostępnieniem takiej funkcjonalności przez Rejestratora domen.
 • Kemo.pl odmówi świadczenia Usługi reprezentacji Klienta przed Rejestratorem domen w przypadku, gdy:
  • nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
  • w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,
  • Klient poda nieprawidłową składnię domeny, niepełne lub nieprawdziwe dane,
  • nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej,
  • wniosek o rejestrację domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia,
 • Klient jest zobowiązany do poprawienia wszelkich błędów i nieprawidłowości powstałych podczas wypełniania wniosku o rejestrację domeny internetowej.
 • Kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawidłowych danych we wniosku rejestracyjnym, jak również za wynikające z tego skutki.
 • O wszelkich zmianach danych zawartych w zamówieniu Klient jest obowiązany poinformować kemo.pl niezwłocznie. W razie niepoinformowania kemo.pl, wszelkie konsekwencje ponosi Klient.
 • Klient ma pełne prawo dysponowania domeną. Kemo.pl zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Klienta w zakresie zarządzania Domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów dostępnych on-line za podaniem danych autoryzacyjnych.
 • Kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.
 • Kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • zablokowania, zajęcia przez inny podmiot lub usunięcie delegacji domeny wskutek nieuregulowania przez Klienta Opłaty za Usługę rejestracji domeny,
  • rejestracji Domeny w złej wierze,
  • zgłoszenia roszczeń do danej Domeny przez inny podmiot,
  • utratę danych autoryzacyjnych lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę
  • nieprawidłowego użytkowania domeny,
  • awarii łączy telekomunikacyjnych.
 • Usługa rejestracji domen odbywa się w oparciu o regulamin danego Rejestratora domen, dostępny na stronie internetowej kemo.pl.
 • Wydelegowanie domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta przed Rejestratorem domen, chyba że strony postanowią inaczej.
 • Pełnomocnictwo wygasa z chwilą:
  • wyrejestrowania domeny,
  • odwołania pełnomocnictwa przez Klienta, w szczególności w następstwie upoważnienia innego podmiotu, posiadającego stosowne uprawnienia i możliwości do wykonywania działań o zakresie odpowiadającym dotychczasowemu pełnomocnictwu Kemo.pl lub przekazanie ich bezpośrednio Rejestratorowi domen,
  • wypowiedzenia pełnomocnictwa przez kemo.pl.
 • Kemo.pl dokonuje zmiany delegacji nazwy domeny lub zmiany Klienta w terminie pięciu dni roboczych od daty doręczenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o zmianę delegacji nazwy domeny lub zmianę Klienta, którego formularz został zamieszczony w witrynie internetowej kemo.pl: www.domeny.kemo.pl.
 • Zmiana delegacji nazwy domeny nie zostanie wykonana w przypadku podania przez Klienta:
  • ciągu znaków nie wskazującego na skonfigurowany serwer nazw,
  • niepełnych lub nieprawdziwych innych informacji.
 • Klient ma prawo do usunięcia swoich danych, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i jednoczesnym rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy kemo.pl a Klientem.
 • Serwer wykupiony razem z domeną jest jej integralną częścią i nie może działać oddzielnie. W przypadku zmiany delegacji domeny kemo.pl ma prawo niezwłocznie usunąć aktywowane usługi dla tej domeny, co nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty okres abonamentowy.

4. Zapłata wynagrodzenia

 • Klient zobowiązuje się w dniu zawarcia Umowy- złożenia zamówienia do zapłaty Opłaty. Wysokość Opłaty została określona w cenniku Usług kemo.pl. Opłatę pobiera się za każde rozpoczęte 12 miesięcy utrzymywania nazwy domeny.
 • Opłata za rejestrację domeny i utrzymanie konta na serwerze jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi, jeżeli Klient wcześniej rezygnuje z użytkowania konta. Opłata ta nie obejmuje opłat związanych z dostępem do sieci Internet ( koszty połączenia telefonicznego, zakup sprzętu, dzierżawy łącza stałego itp.)
 • Płatność dokonywana jest przelewem w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy - złożenia zamówienia, niezależnie od otrzymania Dokumentu Pro Forma. Faktura VAT zostanie wystawiona po otrzymaniu wpłaty opłaty abonamentowej za zamówioną domenę w wybranym przez Klienta pakiecie przez kemo.pl z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 • Kemo.pl w terminie 21 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usług wystawia dokument proforma na kolejny okres abonamentowy. W przypadku nie uiszczenia Opłaty za następny okres rozliczeniowy, domena z końcem poprzedniego opłaconego okresu jest wygaszana i przechodzi w 30- dniowy okres reklamacyjny./ Przekroczenie okresu abonamentowego i nie dokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi na kolejne 14 dni. Otrzymanie przez kemo.pl w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług.
 • W przypadku opóźnienia w płatności całości lub części Opłaty przekraczającego 1 miesiąc, kemo.pl ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. kemo.pl należy się wynagrodzenie za cały rozpoczęty okres abonamentowy.
 • Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku kemo.pl.
 • Niepełna lub spóźniona opłata może spowodować następstwo w postaci odmowy rejestracji domeny przez kemo.pl, przy czym nie wniesienie opłaty w terminie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na nie zarejestrowanie Domeny i lub usunięcie istniejącej domeny z bazy WHOIS.
 • Transfery domen do systemu kemo.pl są bezpłatne. Transfery domen, które zostały wcześniej przetransferowane do systemu kemo.pl od innych Partnerów są bezpłatne.
 • Wyrejestrowanie istniejącej domeny na wniosek Klienta nie powoduje zwrotu dokonanej Opłaty.

5. Postanowienia końcowe

 • Regulamin stanowi integralną część łączącej strony Umowy przez czas trwania okresu abonamentowego.
 • Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony przez kemo.pl na drodze publikacji zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej kemo.pl. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od dnia jego publikacji.
 • Klient zobowiązany jest do informowania kemo.pl o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 • Zarówno kemo.pl jak i Klienta obowiązuje również regulamin NASK dostępny na stronach www.dns.pl oraz regulaminy partnerów NASK i innych Rejestratorów domen dostępne na stronie internetowej kemo.pl.
 • Wszelkie spory rozstrzygane będą w sądzie właściwym dla kemo.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Domen zastosowanie mają postanowienia Regulaminu kemo.pl, Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

6. Postanowienia końcowe

 • Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2019 roku.
   
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Twoje konto | | Zaloguj się