Regulamin usługi hostingowej


UWAGA - wybierz odpowiedni szablon w sekcji 'Styl' dla dodanego artykułu

1. Definicje

 • kemo.pl - spółka pod firmą kemo.pl Tomasz Miłek, z siedzibą w Poznaniu os. Orła Białego 115/2, adres do korespondencji : 61-251 Poznań os. Orła Białego 115/2, NIP: PL 618-003 -11-68, Regon: 250804621.
 • Klient - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, nie będąca konsumentem w rozumieniu art.22 1 kodeksu cywilnego.
 • Umowa - zamówienie - zawierana pomiędzy Klientem a kemo.pl, w formie pisemnej lub za pomocą strony internetowej kemo.pl umowa na świadczenie usług internetowych
 • Usługa - Usługa świadczona:
  • bezpośrednio przez kemo.pl,
  • przez inny podmiot, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym celu przez kemo.pl,
  • przez inny podmiot, za pośrednictwem kemo.pl na podstawie umowy, z której wynika pełnomocnictwo udzielone w tym celu kemo.pl przez Klienta.
 • Usługa Kemo.pl - wskazana w treści Regulaminu usługa, której wykonawcą jest kemo.pl (konto poczty elektronicznej, serwer wirtualny).
 • Regulamin - niniejszy Regulamin kemodesign.pl
 • Okres próbny - wskazany przez kemo.pl okres, w którym odpowiednia Usługa udostępniana jest Klientowi w sposób bezpłatny.
 • Dokument pro forma - dokument wystawiany przez kemo.pl przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wniesienia
 • Opłata (abonamentowa) - uiszczane z góry przez Klienta wynagrodzenie za wymienione w regulaminie Usługi świadczone w pewnym okresie.
 • Okres abonamentowy - okres świadczenia przez kemo.pl Usługi na rzecz Klienta, za który Klient uiszcza z góry wynagrodzenie, obejmujący zazwyczaj okres jednego roku licząc od dnia aktywowania Usługi.
 • Osoba trzecia - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której działanie, usługa lub pośrednictwo jest niezbędne w celu skorzystania z Usług kemo.pl.
 • Aktywacja (usługi) - udostępnienie Klientowi funkcjonalności i zasobów oferowanych przez daną Usługę.
 • Spam - rzesyłana pocztą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata. Netykieta - kodeks zachowań, norm oraz zasad przyjętych do stosowania przez użytkowników sieci Internet, dostępny na stronach internetowych kemo.pl pod adresem: http://www.kemo.pl/netykieta/.
 • Transfer - wielkość limitu ruchu z i do sieci internet określonego w specyfikacji Usługi.

2. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne

 • Niniejszy regulamin stanowi umowę zawartą w formie elektronicznej lub papierowej pomiędzy kemo.pl, a Klientem użytkującym konto poczty E-mail, serwer wirtualny lub fizyczny, sklep Internetowy lub miejsce na strony WWW, zwanym dalej Klientem.
 • Niniejszy regulamin stanowi załącznik każdej pisemnej umowy zawartej pomiędzy kemo.pl a Klientem.
 • Składając zamówienie i wnosząc opłatę Klient uznaje wszystkie punkty niniejszego regulaminu za obowiązujące.
 • Umowa zawierana jest na czas nieokreślony
 • Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z Usług, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
 • Zapoznanie się z Regulaminem jako integralną częścią łączącej strony umowy jest niezbędne - jakiekolwiek zachowania Klienta sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów prawa.
 • Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów korzystające z usług niezależnie do tego czy korzystają oni z usług Kemo.pl bezpośrednio czy też przez podmioty współpracujące.
 • W przypadku usług, obejmujących rejestrację i utrzymanie domen internetowych , ma zastosowanie również Regulamin Domen.

3. Rejestracja usług, sposób zawarcia umowy.

 • O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej - rejestracja wszystkich typów Usług odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach kemo.pl . Usługi są aktywowane na okres próbny wynoszący 14 dni od aktywacji usługi. Jeżeli w tym czasie Kemo.pl uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty, ważność Usługi przedłużana jest o długość okresu za jaki wniesiono opłatę abonamentową.
 • Klient, aktywując Usługę, oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału kemo.pl . W razie poniesienia przez Kemo.pl jakiejkolwiek szkody, na skutek naruszenia przez Klienta używaniem nazwy Usługi praw osób trzecich, Klient zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości.
 • Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, dane do faktury i adres do korespondencji) podczas aktywacji Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia kemo.pl do zablokowania i zaprzestania kontynuacji Usługi przed upływem okresu próbnego, a także po dokonaniu opłaty abonamentowej. Jeżeli fakt wpisania nieprawdziwych danych zostanie ujawniony po okresie próbnym, w takiej sytuacji kemo.pl nie będzie miał obowiązku zwracać Klientowi uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane.
 • Kemo.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi w trakcie okresu próbnego, o ile Usługa została aktywowana po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia Usługi wskutek naruszenia postanowień Regulaminu i rozwiązania Umowy.
 • Kemo.pl zobowiązuje się do wysłania Klientowi w ciągu 7 dni roboczych od aktywacji Usługi faktury pro forma.
 • Przekroczenie okresu próbnego i niedokonanie wpłaty skutkować będzie blokadą Usługi na kolejne 7 dni. Otrzymanie przez kemo.pl w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi.
 • W terminie 21 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi, kemo.pl wystawia dokument pro forma na kolejny okres. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi na kolejne 14 dni. Otrzymanie przez kemo.pl w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi i wygaśnięcie Umowy.
 • Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za kolejny okres abonamentowy według obowiązującego cennika kemo.pl na kolejny okres abonamentowy.
 • Kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, Rejestratorzy domen itp.).
 • Klient nie ma prawa przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę lub podmiot trzeci bez uprzedniej, pisemnej zgody kemo.pl .
 • Kemo.pl ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę lub podmiot trzeci, na co Klient wyraża zgodę.

4. Ochrona danych osobowych

 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez Kemo.pl oraz wystawienia dowodów księgowych.
 • Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
 • Kemo.pl zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.
 • O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, kemo.pl ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej kemo.pl.
 • Usługobiorca ma prawo wglądu i zmiany wszystkich w/w danych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach służących wykonaniu jak i rozliczeniu Usługi. Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Usługobiorcę.

5. Dokumenty księgowe

 • Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za Usługę, Kemo.pl wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 • Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej Usługi Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
 • Opłata abonamentowa jest niepodzielna, tzn. że: nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej Usługi, rezygnacja z Usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.

6. Zmiany umowy

 • Regulamin stanowi integralną część łączącej strony Umowy przez czas trwania okresu abonamentowego.
 • Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony przez kemo.pl na drodze publikacji zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej kemo.pl . Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od dnia jego publikacji.
 • Z chwilą zakończenia okresu abonamentowego kemo.pl przedstawi aktualną wersję Regulaminu w taki sposób, aby Klient mógł z łatwością zapoznać się z jego treścią. Dokonanie opłaty abonamentowej na kolejny okres oznacza akceptację przez Klienta przedstawionego Regulaminu.
 • O zmianach w regulaminie Klienci będą informowani przez publikację na stronie internetowej kemo.pl.
 • Kemo.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia całości korespondencji, również w zakresie zmian dotyczących zasad niniejszego regulaminu innych umów zawieranych zarówno w formie pisemnej jak i elektroniczne lub jej wypowiedzenia za pomocą poczty elektronicznej.
 • Klient może dokonać zmiany Pakietu w tracie trwania okresu abonamentowego, za uprzednim powiadomieniem kemo.pl w formie określonej niniejszym Regulaminem. Zmiana Pakietu dokonywana jest po uprzednim otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia od kemo.pl możliwości dokonania zmiany Pakietu. W przypadku zmiany na Pakiet droższy, Klient obowiązany jest dokonać opłaty wyrównującej, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą Wynagrodzenia wpłaconego, a wynagrodzenia przewidzianego za zmieniany Pakiet, w proporcji do pozostałego okresu abonamentowego.

7. Rozwiązanie umowy

 • Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu próbnego wobec nieuiszczenia opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres abonamentowy.
 • Klient może odstąpić od Umowy w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.
 • Kemo.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w tym jeżeli Klient będzie łamał Netykietę, wysyłał Spam, działał na szkodę kemo.pl lub wykorzystywał Usługę do celów niezgodnych z polskim prawem. W takiej sytuacji kemo.pl nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością kemo.pl wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, przez który Usługa przy należytym wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez Kemo.pl wykonywana.
 • Kemo.pl ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi, bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
  • Klient będzie używał serwera, konta, sklepu lub innej usługi niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • Klient będzie działać na szkodę innych użytkowników kemo.pl lub użytkowników sieci Internet,
  • Klient będzie naruszał przy korzystaniu z serwerów i kont poczty polskie prawo,
  • Klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Klient ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, z winy kemo.pl wyłącznie w przypadku: postawienia kemo.pl w stan likwidacji, zmiany Regulaminu, przez okres dwóch tygodni od dnia publikacji takiej zmiany na stronie internetowej kemo.pl .

8. Świadczenie usług

  • Kemo.pl zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Klient uiścił Opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.
  • Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Kemo.pl zobowiązuje się do poinformowania o tym Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
  • Kemo.pl nie utrzymuje serwisów o treści erotycznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie). Kemo.pl zabrania także umieszczania serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez kemo.pl.
  • W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego okresu abonamentowego, wielkości limitu ruchu z i do sieci Internet, określonego w specyfikacji Usługi (Transfer), klient zostanie o tym fakcie poinformowany do 10-go następnego miesiąca w którym nastąpiło przekroczenie Transferu. Kemo.pl wystawi Klientowi Dokument Pro Forma na kwotę zgodną z cennikiem kemo.pl za przekroczenie Transfer w świadczonej Usłudze, na kwotę nie niższą niż 50 zł netto. W przypadku gdy przekroczenie Transferu nie przekracza wartości 50,00 zł netto kemo.pl dokonuje zsumowania kolejnych opłat za usługi wynikającej z przekroczenia Transferu do momentu, w którym opłaty z tego tytułu wyniosą co najmniej 50,00 netto. W przypadku, gdy wartość usług wynikających z przekroczenia Transferu nie przekroczy kwoty 50,00 złotych netto, kwota z tytułu świadczenia usług wynikających z przekroczenia Transferu zostaje doliczona do Dokumentu Pro Forma obejmującego kolejny okres abonamentowy.
  • Opłata abonamentowa za Usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej użytkowanie. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta.
  • Kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeśli:
   • nie jest inicjatorem transmisji,
   • nie wybiera odbiorcy danych oraz
   • nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.

Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.

  • Klient korzysta z wszelkich danych, informacji lub oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu Usługi wyłącznie na swoje własne ryzyko.
  • Kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych do zarządzania Usługą lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.
  • Zabronione jest wysyłanie masowej poczty pod adresy osób i firm, które jej nie zamawiały (spamming). Konta i serwery używane do Spamu będą natychmiast i bez ostrzeżenia blokowane lub likwidowane, a umowa zrywana bez okresu wypowiedzenia z winy użytkownika który naruszył niniejszy regulamin.
  • W związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Z 2002 r. Nr 144, poz 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
   • zabrania się korzystania z baz adresowych zakupionych przez Internet do wysyłania poczty E-mail
   • zabrania się korzystania z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej
   • zabrania się wysyłania masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę

W przypadku otrzymania udokumentowanej informacji o złamaniu tego punktu konto użytkownika może zostać zablokowane, a odblokowanie może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia uzyskania zgody na przesyłanie danej korespondencji do zgłaszającego złamanie regulaminu i polskiego prawa. Działania takie są niezależne od Kemo.pl (konfiguracja serwerów u innych dostawców) i Kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów poczty w przypadku naruszenia tego punktu. Kemo.pl może jedynie w przypadku wykrycia naruszenia tych zasad przez któregoś z Klientów lub Klientów Partnerów zablokować jego adres E-mail w celu ochrony pozostałych osób korzystających z serwerów i przesłać informację o zajściu do Klienta.

9. Odpowiedzialność kemo.pl

 • Kemo.pl ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług jest następstwem okoliczności, za które kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 • Kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientowi przez działanie lub zaniechanie Rejestratora domen, chyba że stanowią one bezpośrednią konsekwencję działań lub zaniechań Kemo.pl , za które ponosi odpowiedzialność.
 • Za brak ciągłości dostarczania usług, zawinionych przez kemo.pl , trwających ponad 24 godziny kemo.pl zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego o jeden dzień za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy.
 • Kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • zdarzeń technologicznych związanych ze specyfiką usług internetowych
  • awarii transmisji lub łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, obciążeń łączy, braku dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
  • działania czynników i osób trzecich (np. Awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania dostawcy sieci szkieletowej np. TP S.A., GSM/DCS),
  • przerw w dostawie energii elektrycznej oraz awarii urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą kemo.pl nie odpowiada,
  • koniecznych przerw eksploatacyjnych, remontowych oraz innych przerw o charakterze technicznym,
  • zdarzeń, za które odpowiada Klient, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania,
  • nieprawidłowego użytkowania kont,
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji kont,
  • niedotrzymanie warunków niniejszego Regulaminu przez użytkownika
 • Kemo.pl nie gwarantuje pełnego funkcjonowania usługi dodatkowej - "Powiadomienie o nadejściu listu na telefon GSM/pager" o ile Klient nie wykupił opcji "Gwarantowane powiadomienie o nadejściu listu na telefon GSM/pager?.
 • Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą kemo.pl na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści.
 • Klient może dochodzić roszczeń wobec kemo.pl na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

10. Postępowanie reklamacyjne

 • Wszelkie reklamacje usług internetowych Klient zobowiązany jest zgłaszać na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni od daty stwierdzenia przez Klienta ewentualnej nieprawidłowości w wykonaniu Usługi. W reklamacji należy podać, co najmniej, krótki opis nieprawidłowości usługi oraz datę wystąpienia i stwierdzenia tej nieprawidłowości przez Klienta.
 • Reklamacja winna zostać przesłana na adres Biura Handlowego kemo.pl, wskazany w niniejszym Regulaminie.
 • Kemo.pl rozpatruje prawidłowo zgłoszoną Reklamację w terminie 14 czternastu dni roboczych od daty jej doręczenia.

11. Postanowienia końcowe

 • Klient zobowiązany jest do informowania kemo.pl o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem kemo.pl zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Rejestracji i Utrzymania Domen, Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

12. Obowiązywanie Regulaminu

 • Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2019 roku.
   
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Twoje konto | | Zaloguj się